Clark elektrisk truck

GTX 16-20s

1,6-2 Ton

GEX 16-20s

1,6-2 Ton

GEX 20-30SL

2-3 Ton

EPX 20-32i

2-3,2 Ton

GEX 40-50

4-5 Ton